Demokrati och delaktighet

Kanalkyrkans församling är en del av den nationella Equmeniakyrkan. Den utgör en så kallad uniting church, en ”förenande kyrka”, ett internationellt begrepp för församlingar som förenat olika kristna konfessioner under en gemensam ekumenisk vision.

Kanalkyrkan har djupa rötter i de svenska folkrörelserna som etablerade demokratiska beslutsvägar och delaktighet för alla på 1840-talet, över 70 år innan allmän politisk rösträtt genomfördes i Sverige. Det demokratiska arvet värnar vi genom församlingsmöten, styrelse, verksamhetsråd och stödfunktioner. Delaktigheten får sin särskilda prägel genom att våra anställda arbetar sida vid sida med ideellt engagerade.

Här finns inga tydliga gränser mellan den som är medlem eller inte, alla är välkomna med sitt engagemang. Den skillnad som medlemskapet innebär gäller i första hand den formella rösträtten i församlingsmöten och årsmöten, men allas röster inhämtas i regel i den dagliga verksamheten.

Kanalkyrkans unga är en egen skola i demokrati och delaktighet. Dess självständighet motiveras utifrån möjligheten att spela en något avvikande roll än församlingen, med tillfället för ungdomar och unga vuxna att få göra sina röster hörda. Här är särskilda utbildningar och ledarträning av särskild betydelse.