Jesu liv och verk – dopet

Trettondedag jul inleder en serie gudstjänster som av gammalt brukar kallas X:e söndagen efter Trettondedagen. Beroende på när fastan börjar kan det vara upp till sex söndagar som belyser Jesu liv och verk: det han sa och det han gjorde. Det föregås av advents- och jultiden då fokus är på det som pekar fram mot att Jesus skulle komma samt följs av faste- och påsktid som lyfter upp kampen mot det onda och sista veckan i Jerusalem.

Efter Trettondedagen, då olika texter lyfter fram de under och tecken som skedde i samband med Jesu födelse och första tid, den uppenbarelse som Gud låter ske med detta, följer så Jesu liv och verk som vuxen. Om hans liv fram till dess han framträder offentligt, låter döpa sig och samlar lärjungar omkring sig, vet vi inte så mycket. I de första århundradena i vår tideräkning florerade en hel del legender och skrönor om denna tid, men evangelierna som kyrkan håller sig till hämtar sina uppgifter från de som hade levt nära Jesus: apostlarna.

Jesu dop förekommer i samtliga fyra evangelier. Det är en så pass central händelse i förståelsen av Jesu liv och verk att den prioriteras i urvalet bland allt det Jesus sa och gjorde. Ramberättelsen är ganska enkel: Jesus dyker upp hos omvändelsepredikanten Johannes döparen och vill döpa sig av honom. Johannes känner igen Jesus och ser i honom den kommande Messias som han predikat om för folket och vill istället att Jesus ska döpa honom. Han blir dock övertalad av Jesus att den rätta ordningen är att även låta döpa honom. I samband med dopet sker en så kallad epifani: en uppenbarelse av Guds närvaro, sanktion och bekräftelse av Jesu person, kallelse och uppdrag.

Den kristna kyrkan har en rik tolkning av dopets innebörd, både för Jesus men också för oss som troende. Det hör till startpunkten i det kristna livet, om det så sker med barn eller med vuxna. För Jesus var det inledningen till den relativt korta tid då han i ord och handling visade på Guds rike. Det kanske viktigaste tecknet på dopet är att Gud kommer nära var enskild människa på det sätt som han gjorde med Jesus: genom den heliga Ande. Anden är tecknet på Guds närvaro, i världen som i människan. Anden föder världen och människan till ett nytt liv tillsammans med Gud.

Om dessa förutsättningar för Jesu verk och liv talar gudstjänsten nu på söndag i Kanalkyrkan. Välkommen att fira din gudstjänst här på söndag!

// Hans Andreasson